SI | EN

Publikacije

Muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost

 

 

 

 

 

 

1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.4

PRIROČNIK 1
Uvod

Dopolnitev k uvodu

Seznam besedil po letu izdaje
SPLOŠNI PRINCIPI KONSERVIRANJA IN RESTAVRIRANJA MUZEJSKIH PREDMETOV
Zgodovinski prikaz konserviranja in restavriranja v Sloveniji
Konservacija in njen pomen
Etika v konservatorstvu-restavratorstvu
Etika konserviranja in restavriranja tehniške dediščine
Zakonodaja s tega področja v Sloveniji in na tujem

 

 

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.9.1
2.10
2.11
2.12
2.13

2.13.1

2.14

TEHNOLOGIJA PREDELAVE SUROVIN TER IZDELAVA IN OBDELAVA PREDMETOV
Uvod
Kovine
Lastnosti kovin
Železo
Baker in zlitine
Kositer
Svinec
Cink
Srebro in zlitine

Zlato
Ostale kovine
Osnovne tehnike predelave

Krasilne tehnike
Keramika
Steklo
Kamen
Tekstil
Usnje
Slonovina, kost, roževina
Les
Les s poslikano/pobarvano površino
Papir
Vosek
Plastične mase
Fotografija 

Postopki izdelave in materialna sestava najstarejših pozitivov analognih fotografij ter njihove osnovne značilnosti

Film

 

 

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

3.2
3.2.1
3.2.2

3.3
3.4
3.5
3.6

3.6.1
3.7
3.8
3.9
3.9.1
3.9.1.1
3.9.1.2
3.9.1.3

3.9.2
3.10
3.11
3.12
3.13

3.14

KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE GRADIVA IZ POSAMEZNIH MATERIALOV
Kovina
Železo
Baker
Kositer
Svinec
Zlato

Srebro
Aluminij
Cink

Keramika
Stari načini restavriranja
Porcelan in glazirana keramika
Kamen
Steklo
Vosek
Tekstil

Mikrobiološko napaden tekstil
Usnje
Slonovina, kost, roževina
Les
Suhi les
Les z neobdelano površino
Les s pozlačeno površino
Pohištvo
Mokri les
Papir
Prirodoslovno gradivo
Plastične mase
Fotografija

Film

 

 

 

PRIROČNIK 2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21

SPLOŠNE KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKE TEHNIKE
Uporaba peskanja
Uporaba ultrazvoka
Uporaba vode in vodne pare
Uporaba organskih topil
Uporaba kompleksov
Uporaba kislin in lugov
Uporaba brusnih in polirnih sredstev
Uporaba plazme
Uporaba laserja
Alkalnosulfitni postopek
Zlatenje z lističi
Sušenje kovinskih predmetov
Površinska zaščita
Utrjevanje kovinskih predmetov
Lepljenje predmetov
Dopolnjevanje predmetov
Barvanje in patiniranje
Inventarne številke na muzejskih predmetih
Določanje originalne površine pri arheoloških kovinah
Izdelava škatel
Izdelava paspartujev

 

 

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7

5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

5.4
5.4.1
5.4.2

5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3

MATERIALI V KONSERVATORSTVU IN RESTAVRATORSTVU
Osnove
Zgradba in vrste snovi
Kemijske in fizikalne lastnosti
Kemijsko poimenovanje
Čistila
Kaj so umazanija, naslage in reakcijski produkti
Voda
Organska topila
Kompleksi
Kisline in lugi
Detergenti in mila
Polirna sredstva

Veziva – lepila, utrjevalci, premazi
Polimeri, njihove lastnosti in uporabnost
Uporaba veziv in lepil
Uporaba utrjevalcev
Uporaba premaznih sredstev

Materiali za dopolnjevanje
Anorganska sredstva za dopolnjevanje
Organska sredstva za dopolnjevanje

Zaščitna sredstva
Inhibitorji
Biocidi
Ostala zaščitna sredstva

 

 

6
6.1
6.1.1
6.1.2

6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5

6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8

PREISKOVALNE METODE
Namen in etika preiskav
Ugotavljanje materialov in zgradbe predmetov
Določitev in vodenje konservatorsko-restavratorskega postopka

Naravoslovne osnove
Zgradba in vrste snovi
Energija, spremembe
Svetloba, elektromagnetna valovanja
Polarnost in topnost, kislost in bazičnost
Elektrodni potencial in galvanski člen

Vrste preiskav
Merjenje mase in gostote
Mikroskopija
Merjenje pH in prevodnosti
Kvalitativni in semikvantitativni analizni testi
Fotografske tehnike
Rentgenska in druge radiografske metode

Zahtevnejše instrumentalne analizne metode
Ultrazvočno testiranje

 

 

7
7.1
7.2

DELO NA TERENU
Arheološki predmeti
Umetnoobrtni, etnološki in tehnični predmeti

 

 

 

8
8.1
8.2
8.2.1
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3

8.4
8.4.1
8.4.2

PREVENTIVNA KONSERVACIJA
Definicija in zgodovina
Narava in vzroki propadanja
Fizikalni in kemijski vzroki propadanja
Okolje in njegovo vzdrževanje
Mikroklima
Onesnaženje
Biološka korozija

Hranjenje, razstavljanje, rokovanje in transport
Rokovanje in transport slik na platnu
Hranjenje in razstavljanje slik na platnu

 

 

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

DOKUMENTACIJA
Splošno o dokumentaciji
Pisna dokumentacija
Risarska dokumentacija
Fotografska dokumentacija
Videodokumentacija
Digitalna dokumentacija

 

 

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

10.8

IZDELAVA ODLITKOV IN KOPIJ
Kopistika
Osnovni terminološki pojmi
Kopistika skozi čas in vprašanje avtentičnosti
Tehnike izdelave kopij z uporabo kalupov in odlivanja
Galvanoplastika
3D print
Varnost pri delu

Praktični primeri

 

 

11
11

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

VARNO, ZDRAVO IN ORGANIZIRANO DELO
Varnost in ohranjanje zdravja pri delu - spremembe in dopolnitve (2016)

Varnost
Organizirano in urejeno delovno mesto
Pregledi in preizkusi delovne opreme
Ravnanje z nevarnimi snovmi
Požarna varnost
Osebna varovalna sredstva
Literatura in priloge

 

 

12
12.1
12.2
12.3
12.4

LITERATURA IN VIRI
Kaj je literatura in kaj so viri
Uporaba in pomen literature in virov
Strokovna literatura
Viri