SI | EN

Dejavnosti

Volilna skupščina SMS 2021

Skupščina Skupnosti muzejev Slovenije bo v petek, 19. marca 2021, ob 10.00 uri preko spletne aplikacije Zoom.

Dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda

2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overoviteljev zapisnika

3. Ugotovitev prisotnosti

4. Pravilnik o izvedbi Skupščine v posebnih oziroma izrednih razmerah

5. Poročilo o delu v letu 2020

6. Finančno poročilo za leto 2020

7. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2020

8. Volitve članov Predsedstva in Nadzornega odbora za mandatno obdobje 2021-2024

9. Predlog programa dela za leto 2021

10. Potrditev Pravilnika o delu SIK

11. Članarina

12. Prošnja za članstvo v SMS – Center za upravljanje z dediščino živega srebra

13. Razno

 

Predsednica predsedstva SMS dr. Aleksandra Berberih-Slana